Canzoni

HYMNU SARDU NATIONALI

Anno: 1843

Gruppo:

Testo: Vittorio Angius
Musica: Giuseppe Gonella

Conservet Deus su Re
Salvet su Regnu Sardu
Et gloria a s'istendardu
Concedat de' su Re.

De fidos et fort'homines
Si figios nos vantamus,
Bene nos provaramus
Figios ipsoro, o Re.
Conservet Deus su Re (ecc.)

Semper in nois hat a essere
Sa fide immota e forte,
Ne in variare e' sorte
Hat a mudarsi, o Re.
Conservet Deus su Re (ecc.)

Si da unu bonu figiu
Su babbu no est negadu
Ne has a essere abjuradu
Tue mae da nois, o Re.
Conservet Deus su Re (ecc.)

Si figiu pîu sacrėficat
Totu a su babbu sou
Et totu omni sardu
Dispretiat pro su Re.
Conservet Deus su Re (ecc.)

Qui manchet in nois s'animu
Qui languat su valore
Pro forza o pro terrore
No hapas suspetu, o Re.
Conservet Deus su Re (ecc.)

Unu a omni chentu intrepidos
A ferru et a mitralia
In vallu et in muralia
Hamus andare, o Re.
Conservet Deus su Re (ecc.)

Solu in sa morte tzedere
Soliat su Sardu antigu
Né vivu a s'innimigu
Ceder'happ'ego o Re.
Conservet Deus su Re (ecc.)

De ti mustrare cuppidu
Sa fide sua, s'amore
Sas venas in ardore
Sentit su Sardu, o Re.
Conservet Deus su Re (ecc.)

Indica un'adversariu
E horrenda da' su coro
Iscoppiārat s'ira ipsoro
A unu tou cinnu, o Re.
Conservet Deus su Re (ecc.)

Cumanda su chi piāgati
Si bene troppu duru
E nde sias tue seguru
Chi hat a esser factu, o Re.
Conservet Deus su Re (ecc.)

Sa forza qui tant'atteros
Podesit superare
Facherāt operare
Unu tou cinnu , o Re.
Conservet Deus su Re (ecc.)

Sa forza qui mirabile
Jā fuit a' su Romanu
E innante a' s'Africanu
Tue biderās, o Re.
Conservet Deus su Re (ecc.)

Sos fidos fortes homines
Abbaida tue cuntentu
Qui hant a essere in omni eventu
Quales jā fuint, o Re
Conservet Deus su Re (ecc.)